Thanh Long làm tuyết rơi trên forum"cực xịn&qu

Go down

defaul Thanh Long làm tuyết rơi trên forum"cực xịn&qu

Bài gửi by Chickenpro on 11/1/2008, 2:51 pm

Bài độc quyền của Chickenpro chỉ ở http://coletteschool.forum-viet.com/


1.Bạn vào
Styles & Templates>Style Manager>Edit style>headinclude Bạn tìm

Code:
<!-- / CSS Stylesheet -->
Thêm vào dưới
Code:
<script type="text/javascript" src="styles/aquaxmas/snowstorm.js"></script>

2.Bạn up 6 bông tuyết mình đính kèm vào thư mục của skin
3 Bạn copy đoạn code trên vào notepad thay đổi path:lưu ý:Đường dẫn forum skin bạn muốn có tuyết của mình là skin Tom *up vào thư mục chính*thì đường path là /tom*còn nếu skin up vào thư mục images thì là /images/tom/

Cuối cùng bạn save với tên là snowstorm.js
vào thư mục của skin.

Các bạn chú ý nha.bạn không thay path là tuyết nó hổng rơi đâu.
avatar
Chickenpro
Thanh Long
Thanh Long

Nam
Tổng số bài gửi : 385
Age : 25
Đến từ : Trung tâm bảo vệ động vật quý hím
Công việc / Sở thích : Đu dây điện , múa lửa , nằm cho xe tải cán ....
Registration date : 17/12/2007

Trình độ Thành viên
HP:
2/3  (2/3)
Exp:
56/100  (56/100)

Xem lý lịch thành viên http://coletteschool.forum-viet.com/profile.forum

Về Đầu Trang Go down

defaul Re: Thanh Long làm tuyết rơi trên forum"cực xịn&qu

Bài gửi by Chickenpro on 11/1/2008, 2:57 pm

Code:
/*
  DHTML PNG Snowstorm! OO-style Jascript-based Snow effect
  --------------------------------------------------------
  Version 1.2.20041121a
  Dependencies: GIF/PNG images (0 through 4.gif/png)
  Code by Scott Schiller - www.schillmania.com
  --------------------------------------------------------
  Description:
 
  Initializes after body onload() by default (via addEventHandler() call at bottom.)
 
  Properties:
 
  usePNG
  ---------------
  Enables PNG images if supported ("false" disables all PNG usage)
 
  flakeTypes
  ---------------
  Sets the range of flake images to use (eg. a value of 5
  will use images ranging from 0.png to 4.png.)
 
  flakesMax
  ---------------
  Sets the maximum number of snowflakes that can exist on
  the screen at any given time.
 
  flakesMaxActive
  ---------------
  Sets the limit of "falling" snowflakes (ie. moving* thus
  considered to be "active".)
 
  vMax
  ---------------
  Defines the maximum X and Y velocities for the storm.
  A range up to this value is selected at random.
 
  flakeWidth
  ---------------
  The width (in pixels) of each snowflake image.
 
  flakeHeight
  ---------------
  Height (pixels) of each snowflake image.
 
  flakeBottom
  ---------------
  Limits the "bottom" coordinate of the snow.
 
  snowCollect
  ---------------
  Enables snow to pile up (slowly) at bottom of window.
  Can be very CPU/resource-intensive over time.

*/

var snowStorm = null;

function SnowStorm() {
  var s = this;
  var storm = this;
  this.timers = [];
  this.flakes = [];
  this.disabled = false;
  this.terrain = [];

  // User-configurable variables
  // ---------------------------

  var usePNG = true;
 [B] var imagePath = '/[COLOR=Red]skin của bạn[/COLOR]/';  [/B]
  var flakeTypes = 6;
  var flakesMax = 128;
  var flakesMaxActive = 64;
  var vMax = 2.5;
  var flakeWidth = 5;
  var flakeHeight = 5;
  var flakeBottom = null; // Integer for fixed bottom* 0 or null for "full-screen" snow effect
  var snowCollect = true;
  var showStatus = true;

  // --- End of user section ---

  var isIE = (navigator.appName.toLowerCase().indexOf('internet explorer')+1);
  var isWin9X = (navigator.appVersion.toLowerCase().indexOf('windows 98')+1);
  var isOpera = (navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf('opera ')+1 || navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf('opera/')+1);
  if (isOpera) isIE = false; // Opera (which is sneaky* pretending to be IE by default)
  var screenX = null;
  var screenY = null;
  var scrollY = null;
  var vRndX = null;
  var vRndY = null;

  function rnd(n*min) {
    if (isNaN(min)) min = 0;
    return (Math.random()*n)+min;
  }

  this.randomizeWind = function() {
    vRndX = plusMinus(rnd(vMax*0.2));
    vRndY = rnd(vMax*0.2);
    if (this.flakes) {
      for (var i=0; i<this.flakes.length; i++) {
        if (this.flakes[i].active) this.flakes[i].setVelocities();
      }
    }
  }

  function plusMinus(n) {
    return (parseInt(rnd(2))==1?n*-1:n);
  }

  this.resizeHandler = function() {
    if (window.innerWidth || window.innerHeight) {
      screenX = window.innerWidth-(!isIE?24:2);
      screenY = (flakeBottom?flakeBottom:window.innerHeight);
    } else {
      screenX = (document.documentElement.clientWidth||document.body.clientWidth||document.body.scrollWidth)-(!isIE?8:0);
      screenY = flakeBottom?flakeBottom:(document.documentElement.clientHeight||document.body.clientHeight||document.body.scrollHeight);
    }
    s.scrollHandler();
  }

  this.scrollHandler = function() {
    // "attach" snowflakes to bottom of window if no absolute bottom value was given
    scrollY = (flakeBottom?0:parseInt(window.scrollY||document.documentElement.scrollTop||document.body.scrollTop));
    if (isNaN(scrollY)) scrollY = 0; // Netscape 6 scroll fix
    if (!flakeBottom && s.flakes) {
      for (var i=0; i<s.flakes.length; i++) {
        if (s.flakes[i].active == 0) s.flakes[i].stick();
      }
    }
  }

  this.freeze = function() {
    // pause animation
    if (!s.disabled) {
      s.disabled = 1;
    } else {
      return false;
    }
    if (!isWin9X) {
      clearInterval(s.timers);
    } else {
      for (var i=0; i<s.timers.length; i++) {
        clearInterval(s.timers[i]);
      }
    }
  }

  this.resume = function() {
    if (s.disabled) {
      s.disabled = 0;
    } else {
      return false;
    }
    s.timerInit();
  }

  this.stop = function() {
    this.freeze();
    for (var i=0; i<this.flakes.length; i++) {
      this.flakes[i].o.style.display = 'none';
    }
    removeEventHandler(window*'scroll'*this.scrollHandler*false);
    removeEventHandler(window*'resize'*this.resizeHandler*false);
  }

  this.SnowFlake = function(parent*type*x*y) {
    var s = this;
    var storm = parent;
    this.type = type;
    this.x = x||parseInt(rnd(screenX-12));
    this.y = (!isNaN(y)?y:-12);
    this.vX = null;
    this.vY = null;
    this.vAmpTypes = [2.0*1.0*1.25*1.0*1.5*1.75]; // "amplification" for vX/vY (based on flake size/type)
    this.vAmp = this.vAmpTypes[this.type];

    this.active = 1;
    this.o = document.createElement('img');
    this.o.style.position = 'absolute';
    this.o.style.width = flakeWidth+'px';
    this.o.style.height = flakeHeight+'px';
    this.o.style.fontSize = '1px'; // so IE keeps proper size
    this.o.style.zIndex = 2;
    this.o.src = imagePath+this.type+(pngHandler.supported && usePNG?'.png':'.gif');
    document.body.appendChild(this.o);
    if (pngHandler.supported && usePNG) pngHandler.transform(this.o);

    this.refresh = function() {
      this.o.style.left = this.x+'px';
      this.o.style.top = this.y+'px';
    }

    this.stick = function() {
      s.o.style.top = (screenY+scrollY-flakeHeight-storm.terrain[Math.floor(this.x)])+'px';
      // called after relative left has been called
    }

    this.vCheck = function() {
      if (this.vX>=0 && this.vX<0.2) {
        this.vX = 0.2;
      } else if (this.vX<0 && this.vX>-0.2) {
        this.vX = -0.2;
      }
      if (this.vY>=0 && this.vY<0.2) {
        this.vY = 0.2;
      }
    }

    this.move = function() {
      this.x += this.vX;
      this.y += (this.vY*this.vAmp);
      this.refresh();

      if (this.vX && screenX-this.x<flakeWidth+this.vX) { // X-axis scroll check
        this.x = 0;
      } else if (this.vX<0 && this.x<0-flakeWidth) {
        this.x = screenX-flakeWidth; // flakeWidth;
      }
      var yDiff = screenY+scrollY-this.y-storm.terrain[Math.floor(this.x)];
      if (yDiff<flakeHeight) {
        this.active = 0;
        if (snowCollect) {
          var height = [0.75*1.5*0.75];
          for (var i=0; i<2; i++) {
            storm.terrain[Math.floor(this.x)+i+2] += height[i];
          }
        }
        this.o.style.left = ((this.x-(!isIE?flakeWidth:0))/screenX*100)+'%'; // set "relative" left (change with resize)
        if (!flakeBottom) {
          this.stick();
        }
      }
    }

    this.animate = function() {
      // main animation loop
      // move* check status* die etc.
      this.move();
    }

    this.setVelocities = function() {
      this.vX = vRndX+rnd(vMax*0.12*0.1);
      this.vY = vRndY+rnd(vMax*0.12*0.1);
    }

    this.recycle = function() {
      this.setVelocities();
      this.vCheck();
      this.x = parseInt(rnd(screenX-flakeWidth-1));
      this.y = parseInt(rnd(640)*-1)-flakeHeight;
      this.active = 1;
    }

    this.recycle(); // set up x/y coords etc.
    this.refresh();

  }

  this.snow = function() {
    var active = 0;
    var used = 0;
    var waiting = 0;
    for (var i=this.flakes.length-1; i>0; i--) {
      if (this.flakes[i].active == 1) {
        this.flakes[i].animate();
        active++;
      } else if (this.flakes[i].active == 0) {
        used++;
      } else {
        waiting++;
      }
    }
    if (snowCollect && !waiting) { // !active && !waiting
      // create another batch of snow
      this.createSnow(flakesMaxActive*true);
    }
    if (active<flakesMaxActive) {
      with (this.flakes[parseInt(rnd(this.flakes.length))]) {
        if (!snowCollect && active == 0) {
          recycle();
        } else if (active == -1) {
          active = 1;
        }
      }
    }
  }

  this.createSnow = function(limit*allowInactive) {
    if (showStatus) window.status = 'Creating snow...';
    for (var i=0; i<limit; i++) {
      this.flakes[this.flakes.length] = new this.SnowFlake(this*parseInt(rnd(flakeTypes)));
      if (allowInactive || i>flakesMaxActive) this.flakes[this.flakes.length-1].active = -1;
    }
    if (showStatus) window.status = '';
  }

  this.timerInit = function() {
    this.timers = (!isWin9X?setInterval("snowStorm.snow()"*20):[setInterval("snowStorm.snow()"*75)*setInterval("snowStorm.snow()"*25)]);
  }

  this.init = function() {
    for (var i=0; i<8192; i++) {
      this.terrain[i] = 0;
    }
    this.randomizeWind();
    this.createSnow(snowCollect?flakesMaxActive:flakesMaxActive*2); // create initial batch
    addEventHandler(window*'resize'*this.resizeHandler*false);
    addEventHandler(window*'scroll'*this.scrollHandler*false);
    // addEventHandler(window*'scroll'*this.resume*false); // scroll does not cause window focus. (odd)
    // addEventHandler(window*'blur'*this.freeze*false);
    // addEventHandler(window*'focus'*this.resume*false);
    this.timerInit();
  }

  this.resizeHandler(); // get screen coordinates

  if (screenX && screenY && !this.disabled) {
    this.init();
  }

}

function snowStormInit() {
  setTimeout("snowStorm = new SnowStorm()"*500);
}

// Generic addEventHandler() wrapper
// ---------------------------------
avatar
Chickenpro
Thanh Long
Thanh Long

Nam
Tổng số bài gửi : 385
Age : 25
Đến từ : Trung tâm bảo vệ động vật quý hím
Công việc / Sở thích : Đu dây điện , múa lửa , nằm cho xe tải cán ....
Registration date : 17/12/2007

Trình độ Thành viên
HP:
2/3  (2/3)
Exp:
56/100  (56/100)

Xem lý lịch thành viên http://coletteschool.forum-viet.com/profile.forum

Về Đầu Trang Go down

defaul Re: Thanh Long làm tuyết rơi trên forum"cực xịn&qu

Bài gửi by Chickenpro on 11/1/2008, 3:00 pm

Tại đoạn code dài wá nên chia làm 2 cái chứ thực ra là 1 cái đó nha ^^ (ráp 2 cái lại)
Code:
// A generic interface for adding DOM event handlers
// Version 1.2.20040404
//
// Code by Scott Schiller | schillmania.com
//
// Revision history:
// ---------------------------------
// v1.1.20031218: initial deploy
// v1.2.20040404: added post-load event check

var addEventHandler = null;
var removeEventHandler = null;

function postLoadEvent(eventType) {
  // test for adding an event to the body (which has already loaded) - if so* fire immediately
  return ((eventType.toLowerCase().indexOf('load')>=0) && document.body);
}

function addEventHandlerDOM(o*eventType*eventHandler*eventBubble) {
  if (!postLoadEvent(eventType)) {
    o.addEventListener(eventType*eventHandler*eventBubble);
  } else {
    eventHandler();
  }
}

function removeEventHandlerDOM(o*eventType*eventHandler*eventBubble) {
  o.removeEventListener(eventType*eventHandler*eventBubble);
}
 
function addEventHandlerIE(o*eventType*eventHandler) { // IE workaround
  if (!eventType.indexOf('on')+1) eventType = 'on'+eventType;
  if (!postLoadEvent(eventType)) {
    o.attachEvent(eventType*eventHandler); // Note addition of "on" to event type
  } else {
    eventHandler();
  }
}
 
function removeEventHandlerIE(o*eventType*eventHandler) {
  if (!eventType.indexOf('on')+1) eventType = 'on'+eventType;
  o.detachEvent(eventType*eventHandler);
}

function addEventHandlerOpera(o*eventType*eventHandler*eventBubble) {
  if (!postLoadEvent(eventType)) {
    (o==window?document:o).addEventListener(eventType*eventHandler*eventBubble);
  } else {
    eventHandler();
  }
}

function removeEventHandlerOpera(o*eventType*eventHandler*eventBubble) {
  (o==window?document:o).removeEventListener(eventType*eventHandler*eventBubble);
}

if (navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf('opera ')+1 || navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf('opera/')+1) {
  // opera is dumb at times.
  addEventHandler = addEventHandlerOpera;
  removeEventHandler = removeEventHandlerOpera;
} else if (document.addEventListener) { // DOM event handler method
  addEventHandler = addEventHandlerDOM;
  removeEventHandler = removeEventHandlerDOM;
} else if (document.attachEvent) { // IE event handler method
  addEventHandler = addEventHandlerIE;
  removeEventHandler = removeEventHandlerIE;
} else { // Neither "DOM level 2" (?) methods supported
  addEventHandler = function(o*eventType*eventHandler*eventBubble) {
    o['on'+eventType] = eventHandler;
    // Multiple events could be added here via array etc.
  }
  removeEventHandler = function(o*eventType*eventHandler*eventBubble) {}
}

// Safari 1.0 does not support window.scroll events - apparently netscape 6.0/6.2 and mozilla 1.4 also.
// Refer to events support table at http://www.quirksmode.org/js/events_compinfo.html

// -- end addEventHandler definition --

/*
  PNGHandler: Object-Oriented Javascript-based PNG wrapper
  --------------------------------------------------------
  Version 1.2.20040803
  Code by Scott Schiller - www.schillmania.com
  --------------------------------------------------------
  Description:
  Provides gracefully-degrading PNG functionality where
  PNG is supported natively or via filters (Damn you* IE!)
  Should work with PNGs as images and DIV background images.
  --------------------------------------------------------
  Revision history
  --------------------------------------------------------
  1.2
  - Added refresh() for changing PNG images under IE
  - Class extension: "scale" causes PNG to scale under IE
  --------------------------------------------------------
  Known bugs
  --------------------------------------------------------
  - ie:mac doesn't support PNG background images.
  - Safari doesn't support currentStyle() - can't parse BG
    via CSS (ie. for a DIV with a PNG background by class)

*/

function PNGHandler() {
  var self = this;

  this.na = navigator.appName.toLowerCase();
  this.nv = navigator.appVersion.toLowerCase();
  this.isIE = this.na.indexOf('internet explorer')+1?1:0;
  this.isWin = this.nv.indexOf('windows')+1?1:0;
  this.isIEMac = (this.isIE&&!this.isWin);
  this.isIEWin = (this.isIE&&this.isWin);
  this.ver = this.isIE?parseFloat(this.nv.split('msie ')[1]):parseFloat(this.nv);
  this.isMac = this.nv.indexOf('mac')+1?1:0;
  this.isOpera = (navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf('opera ')+1 || navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf('opera/')+1);
  if (this.isOpera) this.isIE = false; // Opera filter catch (which is sneaky* pretending to be IE by default)
  this.filterID = 'DXImageTransform.Microsoft.AlphaImageLoader';
  this.supported = false;
  this.transform = self.doNothing;

  this.filterMethod = function(o) {
    // IE 5.5+ proprietary filter garbage (boo!)
    // Create new element based on old one. Doesn't seem to render properly otherwise (due to filter?)
    // use DOM "currentStyle" method* so rules inherited via CSS are picked up.
    if (o.nodeName != 'IMG') {
      var b = o.currentStyle.backgroundImage.toString(); // parse out background image URL
      o.style.backgroundImage = 'none';
      // Parse out background image URL from currentStyle.
      var i1 = b.indexOf('url("')+5;
      var newSrc = b.substr(i1*b.length-i1-2).replace('.gif'*'.png'); // find first instance of ") after ("* chop from string
      o.style.writingMode = 'lr-tb'; // Has to be applied so filter "has layout" and is displayed. Seriously. Refer to http://msdn.microsoft.com/workshop/author/filter/reference/filters/alphaimageloader.asp?frame=true
      o.style.filter = "progid:"+self.filterID+"(src='"+newSrc+"'*sizingMethod='"+(o.className.indexOf('scale')+1?'scale':'crop')+"')";
    } else if (o.nodeName == 'IMG') {
      var newSrc = o.getAttribute('src').replace('.gif'*'.png');
      // apply filter
      o.src = 'image/none.gif'; // get rid of image
      o.style.filter = "progid:"+self.filterID+"(src='"+newSrc+"'*sizingMethod="+(o.className.indexOf('scale')+1?'scale':'crop')+"')";
      o.style.writingMode = 'lr-tb'; // Has to be applied so filter "has layout" and is displayed. Seriously. Refer to http://msdn.microsoft.com/workshop/author/filter/reference/filters/alphaimageloader.asp?frame=true
    }
  }

  this.pngMethod = function(o) {
    // Native transparency support. Easy to implement. (woo!)
    bgImage = this.getBackgroundImage(o);
    if (bgImage) {
      // set background image* replacing .gif
      o.style.backgroundImage = 'url('+bgImage.replace('.gif'*'.png')+')';
    } else if (o.nodeName == 'IMG') {
      o.src = o.src.replace('.gif'*'.png');
    } else if (!bgImage) {
      // no background image
    }
  }

  this.getBackgroundImage = function(o) {
    var b* i1; // background-related variables
    var bgUrl = null;
    if (o.nodeName != 'IMG' && !(this.isIE && this.isMac)) { // ie:mac PNG support broken for DIVs with PNG backgrounds
      if (document.defaultView) {
        if (document.defaultView.getComputedStyle) {
          b = document.defaultView.getComputedStyle(o*'').getPropertyValue('background-image');
          i1 = b.indexOf('url(')+4;
          bgUrl = b.substr(i1*b.length-i1-1);
        } else {
          // no computed style
          return false;
        }
      } else {
        // no default view
        return false;
      }
    }
    return bgUrl;
  }

  this.doNothing = function() {}
 
  this.supportTest = function() {
    // Determine method to use.
    // IE 5.5+/win32: filter

    if (this.isIE && this.isWin && this.ver >= 5.5) {
      // IE proprietary filter method (via DXFilter)
      self.transform = self.filterMethod;
    } else if (!this.isIE && this.ver < 5) {
      // No PNG support or broken support
      // Leave existing content as-is
      self.transform = null;
      return false;
    } else if (!this.isIE && this.ver >= 5 || (this.isIE && this.isMac && this.ver >= 5)) { // version 5+ browser (not IE)* or IE:mac 5+
      self.transform = self.pngMethod;
    } else {
      // Presumably no PNG support. GIF used instead.
      self.transform = null;
      return false;
    }
    return true;
  }

  this.init = function() {
    this.supported = this.supportTest();
  }

}

function getElementsByClassName(className*oParent) {
  var doc = (oParent||document);
  var matches = [];
  var nodes = doc.all||doc.getElementsByTagName('*');
  for (var i=0; i<nodes.length; i++) {
    if (nodes[i].className == className || nodes[i].className.indexOf(className)+1 || nodes[i].className.indexOf(className+' ')+1 || nodes[i].className.indexOf(' '+className)+1) {
      matches[matches.length] = nodes[i];
    }
  }
  return matches; // kids* don't play with fire. ;)
}

// Instantiate and initialize PNG Handler

var pngHandler = new PNGHandler();

pngHandler.init();


addEventHandler(window*'load'*snowStormInit*false);
Nếu đc xin các admin và mod làm thử trên 4room này lun xem đc kô , mặc dù không chắc lém ^^
avatar
Chickenpro
Thanh Long
Thanh Long

Nam
Tổng số bài gửi : 385
Age : 25
Đến từ : Trung tâm bảo vệ động vật quý hím
Công việc / Sở thích : Đu dây điện , múa lửa , nằm cho xe tải cán ....
Registration date : 17/12/2007

Trình độ Thành viên
HP:
2/3  (2/3)
Exp:
56/100  (56/100)

Xem lý lịch thành viên http://coletteschool.forum-viet.com/profile.forum

Về Đầu Trang Go down

defaul Re: Thanh Long làm tuyết rơi trên forum"cực xịn&qu

Bài gửi by kehandoi93 on 11/1/2008, 3:40 pm

kinh wá!!đúng llà pro.hết nói nổi!!nhìn hok hỉu jì lun!
avatar
kehandoi93
Cầm gươm
Cầm gươm

Nam
Tổng số bài gửi : 470
Age : 25
Đến từ : nhà xác của những kẻ bị banned
Công việc / Sở thích : spammer/loaa nhạc,bình luận bóng đá
Registration date : 23/12/2007

Trình độ Thành viên
HP:
2/3  (2/3)
Exp:
0/100  (0/100)

Xem lý lịch thành viên http://360.yahoo.com/cutidanbau

Về Đầu Trang Go down

defaul Re: Thanh Long làm tuyết rơi trên forum"cực xịn&qu

Bài gửi by Space Fighter 007 on 11/1/2008, 4:13 pm

*Code trên xài CHỈ DÀNH cho các Host. Nếu nói theo 1 cách bình dân, là đăng ký Host miễn phí rùi làm Forum trên Host đó.
Thế nhưng Forum chúng ta là được dựng dựa trên 1 chương trình sẵn có mặc định, vì thế việc làm tuyết rơi theo kiểu này là không tưởng.
Dù sao cũng cám ơn bài viết của bạn.
avatar
Space Fighter 007
Moderator
Moderator

Nam
Tổng số bài gửi : 229
Age : 25
Đến từ : Vũ trụ
Công việc / Sở thích : Chơi game
Registration date : 17/12/2007

Trình độ Thành viên
HP:
5/5  (5/5)
Exp:
500/500  (500/500)

Xem lý lịch thành viên http://coletteschool.forum-viet.com/

Về Đầu Trang Go down

defaul Re: Thanh Long làm tuyết rơi trên forum"cực xịn&qu

Bài gửi by KẻKhổĐời39 on 19/1/2008, 2:44 pm

Click here to get Falling SnowMyspace Layouts

Nè , công nhận anh Thanh Long này làm hay cơ ^^
avatar
KẻKhổĐời39
Cưỡi heo
Cưỡi heo

Nữ
Tổng số bài gửi : 84
Age : 25
Công việc / Sở thích : I'm waiting and just wait for you because i .....L-O-V-E you
Registration date : 15/01/2008

Trình độ Thành viên
HP:
3/3  (3/3)
Exp:
0/100  (0/100)

Xem lý lịch thành viên http://nhacso.net

Về Đầu Trang Go down

defaul Re: Thanh Long làm tuyết rơi trên forum"cực xịn&qu

Bài gửi by KẻKhổĐời39 on 19/1/2008, 2:46 pm

avatar
KẻKhổĐời39
Cưỡi heo
Cưỡi heo

Nữ
Tổng số bài gửi : 84
Age : 25
Công việc / Sở thích : I'm waiting and just wait for you because i .....L-O-V-E you
Registration date : 15/01/2008

Trình độ Thành viên
HP:
3/3  (3/3)
Exp:
0/100  (0/100)

Xem lý lịch thành viên http://nhacso.net

Về Đầu Trang Go down

defaul Re: Thanh Long làm tuyết rơi trên forum"cực xịn&qu

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết